Program XXVI Walnego Zjazdu SPBA – Spała 31.01-02.02.2020 r.

30.01.2020 (piątek)1.02.2020 (sobota)2.02.2020 (niedziela)

16.00  Otwarcie Konferencji XXVI Walnego Zjazdu SPBA

Warunki prawne zatrudniania pracowników sezonowych. Stan obecny i proponowane przez resort pracy i polityki społecznej zmiany.

dyr. M. Skoczek- PUP Grójec

17.20  Rozwiązanie firmy Bayer w ochronie borówki wysokiej.

S. Jabłoński- Bayer Sp. z o.o.

17.40  Propozycje biologicznego zwalczania agrofagów w uprawie borówki wysokiej na podstawie produktów nemasys firmy BASF.

dr Jacek Lewko- BASF

18.00  Dyskusja nad propozycją zmiany nazwy SPBA

Ok. 19            Kolacja

9.00    Czy promocja owoców jagodowych będzie remedium na nadprodukcję. Program promocji na rok 2020 na rynku krajowym z udziałem SPBA. Możliwości wsparcia eksportu.

W. Boguta- Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

10.30  Warunki ubezpieczenia plantacji.

P. Robak- PZU

10.45  Środki biologiczne i biostymulujące od UPL Polska

A. Sławiński- UPL Polska (Arysta Life Science)

11.00  Uwarunkowania prawne a praktyka budowy nowych, legalizacji istniejących oraz eksploatacji studni, stawów i innych urządzeń wodnych w świetle nowego prawa wodnego

S. Paciorek- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

 inż. S. Sterna – Inżynieria Środowiska

13.00  Obiad

14.15  Aktualności w zapylaniu kwiatów borówki wysokiej.

dr D. Teper – IO Skierniewice, Zakład Pszczelnictwa w Puławach

15.00  I termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia SPBA

15.30  II termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia SPBA

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia SPBA i protokolanta
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Członków SPBA i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2019
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2019
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 10. Wybór nowego Zarządu
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej
 12. Ogłoszenie wyników wyborów
 13. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Przyjęcie i przegłosowanie uchwał i wniosków
 15. Zakończenie części oficjalnej

19.30  Uroczysta kolacja z muzyką

7.45    Śniadanie i możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej.

9.30    Bakteriozy groźne dla plantacji. Jak przeciwdziałać? Zwalczanie najgroźniejszych chorób grzybowych w borówce w sytuacji wzrostu odporności na fungicydy.

prof. dr hab. J. Puławska- IO Skierniewice

10.30  Prawo do odmiany. Zastosowanie markerów molekularnych do potwierdzania tożsamości odmianowej.

dr Anita Kuras – IO Skierniewice

11.30  Niekorzystne tendencje podaży i popytu w eksporcie owoców borówki. Dynamika zmian rynku krajowego. Jak wzmocnić naszą pozycję? Dyskusja z udziałem plantatorów i eksporterów.

m.in. P. Dąbrowski, R. Legucki, A. Trela, J. Wilczewski, M. Hermanowicz

13.30 Zakończenie Konferencji. Obiad        

Cały Program XXVI Walnego Zjazdu SPBA -> PDF.