§1

Celem konkursu jest promowanie i popieranie aktywności dziennikarzy, którzy rozwijają społeczną świadomość na temat właściwości oraz walorów odżywczych owoców jagodowych takich jak: truskawki, maliny, czarne porzeczki oraz borówki.

§2

Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej.

§3

Ramy czasowe konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: 1 lipca 2016r. – Dzień Borówki
  • nadsyłanie prac: do 31 sierpnia 2016 r.
  • posiedzenie jury: 1-14 wrzesień 2016 r.
  • ogłoszenie wyników: 15 września 2015 r.

§4

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich mediów, zarówno drukowanych i elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym, zgłaszających się indywidualnie lub za pośrednictwem swojej redakcji.

W konkursie udział mogą wziąć wszystkie materiały poruszające jego tematykę w dowolnej formie (artykuł prasowy, reportaż telewizyjny, radiowy i inne), które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie 01.07.2016r. – 31.08.2016r.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane lub wyemitowane w okresie 01.07.2016r. – 31.08.2016r w:

► Tytule prasowym

► Portalu internetowym

► Stacji telewizyjnej

► Rozgłośni radiowej

 

Każdy uczestnik/dziennikarz może zgłosić wiele publikacji/ materiałów napisanych samodzielnie.

Publikacje/materiały muszą zostać przesłane drogą mailową na adres: konkursborowkowy@wp.pl wraz z poniższymi informacjami:

 

–  Imię i nazwisko autora publikacji/materiału

–  Numer telefonu oraz adres email autora publikacji/materiału

–  Pełna nazwa redakcji wraz z adresem do korespondencji

§5

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

► przesłanie publikacji/materiału (w pliku pdf, mp3 lub avi) na adres konkursborowkowy@wp.pl wraz z potwierdzeniem opublikowania lub emisji. Przesłanie publikacji/materiału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Przekazanie publikacji następuje indywidualnie przez uczestnika Konkursu bądź za pośrednictwem redakcji, której pracownikiem lub współpracownikiem jest uczestnik Konkursu.

Przekazanie publikacji Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: konkursborowkowy@wp.pl  w temacie e-maila podając „Konkurs borówkowy”.

Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia publikacji/materiału na podany adres. Publikacje/materiały należy przekazywać Organizatorowi do dnia 31 sierpnia 2016r.

§6

Wysyłając zgłoszenie materiału, uczestnik konkursu potwierdza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż uczestnik jest autorem nadesłanej pracy, a jej treść nie narusza praw autorskich osób trzecich. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

§7

  1. Zgłoszone prace będą ocenione przez niezależne Jury, w skład którego wejdą: eksperci merytoryczni i praktyczni tj. producenci owoców jagodowych.
  2. W ocenie zgłoszonych prac Jury weźmie pod uwagę:

–  zgodność z tematem konkursu,

–  oryginalność pracy (ciekawe ujęcie tematu, sposób zainteresowania odbiorcy),

–  wagę zawartych informacji (znaczenie informacji dla potencjalnego odbiorcy),

–  wkład pracy autora poświęconej zbieraniu informacji, danych, itp.

–  sposób prezentacji tematyki.

– opublikowanie materiału zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 4

§8

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 15 września 2016 roku na zakończenie sezonu owoców jagodowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk laureatów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania i wprowadzania zmian, a także publikacji przesłanych materiałów.

§9

Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej. Wśród uczestników konkursu Jury wybierze jednego zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną: Lenovo IdeaPad B51-80 i3-6100U 4GB 1TB W7/W10 Pro. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

W przypadku nie odebrania nagrody przez osobę uprawnioną, Jury zastrzega sobie prawo przyznania tej nagrody innemu uczestnikowi konkursu, tj. osobie której praca zajęła drugie miejsce w konkursie.

Organizator poinformuje laureata o wyniku Konkursu telefonicznie i mailowo nie później niż 15 września 2016 r.

§10

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu, Organizator informuje o tym Uczestników drogą elektroniczną.

§11

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540).

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronach internetowych oraz na Facebook-u:

www.polskiesadownictwo.pl

www.spba.org.pl