STATUT Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej im Kazimierza Pliszki.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Statut jest statutem Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej założonego dnia 27.05.1995r. Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, którego dotyczy niniejszy Statut, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 07.04.1989 r., Prawo o stowarzyszeniach i niniejszy Statut.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar R.P.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o takim samym lub podobnym zakresie działania.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja i obrona praw plantatorów w nim zrzeszonych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji borówki wysokiej;
 2. popularyzację konsumpcji borówki wysokiej;
 3. organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców;
 4. wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu produktów uprawy;
 5. prowadzenie działalności eksportowej;
 6. inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy;
 7. prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów;
 8. współudział w ustalaniu programów produkcji;
 9. uczestniczenie w wystawach, pokazach, konkursach;
 10. zapoznawania członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą;
 11. współpraca z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w bezpośredniej produkcji;
 12. wymiana doświadczeń z organizacjami o takim samym lub podobnym zakresie działania;
 13. popularyzacja zagadnień ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 1. plantatorzy borówki wysokiej;
 2. osoby pracujące w dziedzinie uprawy i hodowli roślin.

§ 9

 1. Osoby prawne mogą występować tylko jako członkowie wspierający Stowarzyszenie.
 2. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd.
 3. Członkowie wspierający nie mogą być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz nie mają prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu.
 4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w pracach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i w obradach Walnego Zgromadzenia jako organ doradczy.

§ 10

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która przyczyniła się do realizacji zadań Stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.
 3. Członek honorowy nie ma prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w pracach Zarządu i obradach Walnego Zgromadzenia jako organ doradczy.

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez złożenie przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji i zaakceptowanie jej przez Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie.
 2. Osoba, której odmówiono przyjęcia może złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

a/ złożenia Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu;

b/ wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

 1. uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
 2. zalegania ze składkami członkowskimi za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 3. podejmowania działalności na szkodę Stowarzyszenia,
 4. nieprzestrzegania Statutu,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;

c/ śmierci członka.

 1. Zamiar usunięcia członka należy członkowi oznajmić najpóźniej na miesiąc przed dniem posiedzenia Zarządu zwołanego w tej sprawie.
 2. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Zarząd decyduje przez podjęcie jednogłośnej uchwały.
 3. Członek, który nie zgadza się z uchwałą Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od uchwały Zarządu.

§ 13

Każdy członek ma prawo:

 1. Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w obradach i głosowaniu Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawiać wnioski na posiedzeniach Zgromadzenia.
 4. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 5. Brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 14

Każdy członek ma obowiązek:

 1. Realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w pracach Stowarzyszenia.
 3. Przestrzegać Statutu.
 4. Udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w zakresie ich działalności.
 5. Wpłacać terminowo składki członkowskie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 15

Stowarzyszenie posiada następujące organy:

 1. Walne Zgromadzenie wszystkich członków zwane dalej Zgromadzeniem, które jest organem stanowiącym i kontrolnym.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, który jest organem wykonawczym i reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Komisję Rewizyjną, która jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 16

Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.

Do jego kompetencji należą w szczególności:

 1. Uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
 2. Wybór i odwołanie Zarządu.
 3. Uchwalanie budżetu i planu działania na rok następny.
 4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium z rocznej działalności.
 6. Ustalanie zasad i sposobu zarządzania majątkiem, decydowanie o dystrybucji dochodów Stowarzyszenia.
 7. Określanie wysokości składek członkowskich.

§ 17

 1. Wszyscy członkowie mają prawo do udziału w posiedzeniach.
 2. Każdy członek ma jeden głos. Głosowanie jest jawne, wyjątek stanowi sytuacja określona w § 18 p.2 i § 21 p.2.
 3. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są przy obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 28 p.1.
 4. Zgromadzenie odbywa posiedzenie co najmniej raz w ciągu roku.
 5. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
 6. Zgromadzenie może być też zwołane na wniosek 1 członków Stowarzyszenia. Zarząd ma obowiązek zwołać posiedzenie najpóźniej w ciągu miesiąca po złożeniu takiego wniosku.
 7. O terminie posiedzenie członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad, winni być też poinformowani o porządku obrad.

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

a/ Prezes

b/ od 2 do 4 członków

 1. Zarząd wybierany jest spośród członków przez Zgromadzenie na trzy lata większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu tajnym.
 2. Przy wyborze Zarządu oddzielnie głosuje się nad każdą kandydaturą.
 3. Członek Zarządu może być odwołany przez Zgromadzenie w razie rażącego zaniedbywania obowiązków. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla powołania.
 4. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani powtórnie.
 5. Członkowie ustępującego Zarządu pełnią funkcje do ukonstytuowania się nowego Zarządu.
 6. Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Zarządu, to na zwolnione miejsce organ ten może dokooptować 1 osobę.
 7. Członkowie Zarządu pełnią funkcję honorowo.
 8. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywania uchwał Zgromadzenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Przygotowywanie projektu budżetu i wykonywanie uchwalonego budżetu.
 4. Przygotowanie projektu planu działalności Stowarzyszenia.
 5. Zaciąganie zobowiązań dotyczących Stowarzyszenia.
 6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie i organizowanie Zgromadzenia.
 8. Podejmowanie uchwał dotyczących składu personalnego Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie księgowości w oparciu o zasady określone w prawie finansowym
 10. Zbieranie składek członkowskich.
 11. Składanie Zgromadzeniu sprawozdania rocznego z działalności i z wykonania budżetu.
 12. Podpisywanie umów dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych – upoważnieni do tego są: prezes i jeden z członków Zarządu łącznie. W razie nie otrzymania absolutorium Zarząd podaje się do dymisji.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu, w tym jego prezesa.
 3. Głosowanie jest jawne.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja składa się z trzech członków wybranych przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów na okres 3 lat.
 3. W skład Komisji mogą wchodzić osoby spoza Stowarzyszenia, zwłaszcza rzeczoznawcy.
 4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 5. Zgromadzenie może odwołać członka Komisji, gdy rażąco narusza swoje obowiązki i nadużywa uprawnień. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla powołania.
 6. Jeżeli w toku kadencji ustalony skład Komisji ulegnie zmianie, to na zwolnione miejsce organ ten może dokooptować osobę.

§ 22

Do obowiązków Komisji należą:

 1. Kontrola działalności rzeczowej i finansowej Zarządu.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami o usunięcie uchybień.
 3. Uprawnienie do żądania od Zarządu wyjaśnień co do prowadzonej przez niego działalności.
 4. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i przedstawienie go Zgromadzeniu najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po przeprowadzonej kontroli.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.
 2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątków członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi odrębną księgowość.

§ 24

 1. Dochody z majątku Stowarzyszenia powinny być użyte na prowadzenie i utrzymanie Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 2. O podziale i przeznaczeniu nadwyżki decyduje Zgromadzenie.

§ 25

Dochód Stowarzyszenia stanowią:

 1. Składki członkowskie.
 2. Darowizny, zapisy, dotacje.
 3. Dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 4. Dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarząd składa najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rozdział VI

Zmiany w Statucie, likwidacja Stowarzyszenia

§ 27

 1. Zmiany w Statucie wprowadzane są na wniosek Zarządu lub 1 członków Stowarzyszenia.
 2. Zmiany uchwala Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1 członków Stowarzyszenia.

§ 28

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

 1. Wskutek uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1 członków.
 2. Gdy liczba członków spadnie poniżej 15.

§ 29

 1. W przypadku likwidacji Walne Zgromadzenie powołuje większością 2/3 głosów Komisję Likwidacyjną.
 2. Obowiązkiem Komisji Likwidacyjnej jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie i zabezpieczenie majątku przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 3. Po wykonaniu zobowiązań Stowarzyszenia Komisja Likwidacyjna przekazuje majątek na cel określony w uchwale Zgromadzenia.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia, a w razie nie posiadania majątku koszty ponosi skarb państwa.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 30

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 31.07.1996 roku.

§ 31

Statut jest uchwalany większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu tajnym.